Zapraszamy do udziału w XIV Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Ludowej im. Zuzanny Spasówki

Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości poetów z naszego regionu, aby utrwalić i „ocalić od zapomnienia” to, co w tej poezji i prozie najcenniejsze, czyli: umiłowanie Ojczyzny, domu rodzinnego i piękna otaczającej  przyrody, oraz włączenie młodego pokolenia w kulturę regionu.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych  i ponadpodstawowych Gminy Końskowola.
 2. Recytatorzy będą oceniani w pięciu kategoriach wiekowych:

                    - uczniowie klas I – III                                            - uczniowie klas VII - VIII

                    - uczniowie klas IV – VI                                         - uczniowie szkół średnich.

 1. Repertuar stanowi jeden utwór wiersz lub fragment prozy z repertuaru twórców ludowych.
 1. Ocenie jury podlegają:

                   - dobór tekstów i dostosowanie do możliwości wykonawczych,

                   - prawidłowa i wyrazista interpretacja,

                   - ogólny wyraz artystyczny.

ZASADY ORGANIZACJI

 • Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie), zgodnie ze zgłoszonym repertuarem oraz przesłanie drogą elektroniczną wraz z podpisanymi stosownymi zgodami (zał. Nr. 1. do niniejszego regulaminu). Rejestracja powinna być wykonana  tel. komórkowym w pozycji pionowej z odległości 2-3 m - powinna być ujęta cała postać recytatora na neutralnym tle, bez użycia dodatkowych mikrofonów.
 • Plik powinien być w jakości HD( nie więcej). Nie powinien być montowany i udoskonalany po nagraniu. Czas nagrania nie może przekraczać 3 min.
 • Kompletne zgłoszenie (zarejestrowaną prezentację oraz stosowne zgody w postaci skanu lub zdjęcia,) należy przesłać do GOK drogą elektroniczną na adres: W polu „twój adres” należy podać adres e-mail podany w trakcie zgłoszenia, w polu „wiadomość” należy podać imię i nazwisko uczestnika.
 • Nauczycieli zachęcamy do przeprowadzenia podstawowych eliminacji szkolnych, podczas których wybiorą najlepsze prezentacje.
 • Uczniów szkół średnich prosimy o bezpośredni kontakt z GOK w Końskowoli.
 • Przesłuchania nadesłanych recytacji odbędą się w siedzibie Organizatora tylko z udziałem JURY, bez publiczności w terminie 26 i 27.11.2020 r. Werdykt zostanie zamieszczony na stronie organizatora www.gok.konskowola.pl
 • Kompletne zgłoszenia należy przesłać Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 23.11. 2020 r. - Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatora. Nagrody zostaną przekazane laureatom w siedzibie organizatora po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu po aktualizacji i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda musi być podpisana przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej

 1. Zuzanny Spasówki oraz ich instruktorów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak, ul. Lubelska 93, 24-130 Końskowola, tel. 81 881 62 69, (zwany w dalszej części „Administratorem”).
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 3. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ludowej im. Zuzanny Spasówki , w tym umieszczenia listy uczestników finału na stronie internetowej Organizatora, wyłonienia zwycięzców, wydania dyplomów, przyznania                                         i realizacji nagród, umieszczenia listy laureatów na stronie internetowej konkursu oraz w mediach – na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. w celu rozliczeniowo - księgowym oraz archiwizacji dokumentacji, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń w  związku realizacją konkursu co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika konkursu podane w karcie zgłoszenia, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail podany w nadesłanym zgłoszeniu – jeśli jest inny niż podany w karcie zgłoszenia oraz wizerunek i głos uczestnika zarejestrowany w przesłanym Organizatorowi konkursowym materiale filmowym. Administrator będzie przetwarzał również dane osobowe instruktora uczestnika, tj.

imię i nazwisko – na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej na karcie zgłoszenia oraz dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego uczestnika, tj. imię i nazwisko - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Jurorzy konkursu, partnerzy świadczący usługi techniczne na rzecz Administratora, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów             (np. w celu rozliczenia środków publicznych).
 2. Dane osobowe koordynatorów, uczestników finału oraz ich opiekunów będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Przesłany materiał filmowym zostanie usunięty po wyłonieniu laureatów konkursu.
 3. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych. Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 4. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udziału w Konkursie, tym samym do realizacji celów o których mowa w ust. 3 niniejszej klauzuli.
 7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KOŃSKOWOLI.

(ogólna)

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  zwanego „RODO”)

 

CZYTAJ WIĘCEJ

 ul. Lubelska 93
24-130 Końskowola


+48 (81) 881 62 69


gok_konskowola@post.pl


Czynne
poniedziałek - piątek
8.00 - 20.00
sobota
9.00 - 17.00