Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak (Lubelska 93, 24-130 Końskowola, tel: (81) 881 62 69, fax:7, email: gok_konskowola@post.pl , dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli  im. K. Walczak

 

1. Data publikacji i aktualizacji strony www.gok.konskowola.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-06-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

 

2. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Rybaniec, e-mail: biblioteka_konskowola@o2.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 889 23 39. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

 

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

5. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W tym celu należy kliknąć ikonę w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknąć przycisk „Nawigacja klawiaturą”

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn – przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + „+” – powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „-„ – pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + „0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home – przejście na górę strony
 • End – przejście na dół strony

7. Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli im. K. Walczak znajduje się przy ul. Lubelskiej 92, 24-130 Końskowola.

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak zajmuje budynek o powierzchni użytkowej 823 m2, obejmujący parter, piętro oraz piwnice.

 1. Budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
 2. Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości.
 3. Do ośrodka można dojechać samodzielnie.
 4. Przed budynkiem znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest naprzeciw podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.
 5. Nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
 6. Do budynku prowadzi 5 schodów. Po stronie prawej od głównego wyjścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.
 7. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 8. W budynku nie ma windy.
 9. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez instruktora przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 81 881 62 69 GOK,
  1. 81 889 2339 Biblioteka.
 10. Korytarze w budynku mają szerokość min. 200 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Toalety w budynku w chwili obecnej nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
 13. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 14. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 15. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością.

 

10. Informacje dodatkowe

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Click to listen highlighted text!