Witaj na stronie GOK Końskowola   Click to listen highlighted text! Witaj na stronie GOK Końskowola

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KOŃSKOWOLI
(ogólna)

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego „RODO”)

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli, ul. Lubelska 93, tel. 81 881 62 69, gok_konskowola@post.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, kontakt e- mail: iodo@konskowola.info.pl

3. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przez administratora stanowi art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zmianami, ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późn. zmianami.

4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych oraz wynikających z przepisów prawa stanowiących podstawę działalności placówki, w szczególności:
– zawieranie umów
–  organizacja imprez, zajęć, warsztatów edukacyjnych, wycieczek
– ewidencja osób korzystających z zasobów bibliotecznych
– w celach sprawozdawczych
– w celu rożnego rodzaju form przedstawiania życia placówki oraz jej promowania za pomocą środków masowego przekaz i komunikacji społecznej
–  w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom oraz mieniu poprzez wykorzystanie systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren zewnętrzny budynku GOK

5. Odbiorcą danych osobowych jest organ prowadzący, podmioty współpracujące z GOK w zakresie realizacji celów statutowych. Dane osobowe podlegają udostępnieniu innym podmiotom publicznym upoważnionym do tego z mocy przepisów prawa.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy podstawą do ich przetwarzania była uprzednio wyrażona zgodna ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Od podstawy przetwarzania oraz celu przetwarzania danych zależy, z którego prawa możecie Państwo skorzystać.

7. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, konsekwencją jej braku może być niemożliwość wypełniania w pełnym zakresie działalności statutowej placówki wobec klienta. Zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, realizacji umowy,czy też w przypadku prawnie uzasadnionego interesu administratora.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych osobie uprawnionej, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

9. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane, na czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń, a także zgodny z wymogami prawa dotyczącymi archiwizowania ( ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z późn. zm., Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). W przypadku danych pochodzących z monitoringu wizyjnego 30

12. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość wglądu w swoje dane przetwarzane przez GOK w jego siedzibie oraz prawo uzyskania ich kserokopii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Końskowola, 25 maja 2018 r.

Click to listen highlighted text!